HÔPITAUX

                    -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

Hôpitaux

Autres établissements

    - CHU : CHU Rabat (Ibn Sina).
    - CHU : CHU Casablanca (Ibn Rochd).
    - CHU : CHU Marrakech (Mohammed VI).
    - CHU : CHU Fès (Hassan II).
    - CHU : CHU Oujda (Mohammed VI).